Domů

Směrnice

Datum, místo schválení a vydání: 10. 4. 2014, Praha

Společnost Taxipanther s.r.o
IČ: 24797847,
se sídlem Lešenská 537/4, 181 00 Praha 8 - Troja,
MS v Praze C 175170,
za kterou jedná pan Oldřich Pastyřík, jednatel,
(dále jen „Společnost“)

vydala tuto organizační směrnici, kterou je upraven výkon taxislužby.

OBSAH:

I. Výkon taxislužby
II. Cena
III. Povinnosti při výkonu taxislužby
IV. Doba jízd a přestávek
V. Označení vozidla taxislužby
VI. Vybavení vozidla taxislužby
VII. Označení vozidla taxislužby cenami
VIII. Pokuty a správní řízení
IX. Ostatní ustanoven
X. Závěrečná ustanovení

I. Výkon taxislužby

1. Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou.

2. Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby uděleném příslušným dopravním úřadem (dle místa trvalého bydliště či dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče), na jehož základě je vydán průkaz řidiče taxislužby.

3. Výkon taxislužby pro zaměstnavatele je uskutečněn pouze zaměstnancem, který:

• vykonává činnost taxislužby vozidlem zapsaným v evidenci vozidel taxislužby
• je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, resp. disponuje platným průkazem řidiče taxislužby
• je vybaven koncesní listinou, resp. výpisem z veřejné části živnostenského rejstříku
• má vozidlo vybavené taxametrem ověřeným od Českého metrologického institutu s nastavenou sazbou dle nařízení hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby nebo dle platného právního předpisu pro dané území. V případě změn ceny příslušným právním předpisem je nastavení sazby v taxametru možné i bez písemného souhlasu zaměstnavatele.
• má vozidlo zaevidované k platbě silniční daně u příslušného finančního úřadu a tuto daň je povinen sám řádně, v zákonem stanovených lhůtách a za zákonných podmínek, hradit příslušnému finančnímu úřadu,
• má uzavřené povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání, přičemž může využít výhodu zajištění pojištění přes zaměstnavatele.
• Má se zaměstnavatel uzavřenou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

4. Veškeré platby za uskutečněné jízdy předá zaměstnanec zaměstnavateli spolu s měsíční uzávěrkou vždy nejpozději k 10. dni kalendářního měsíce následujícím po měsíci, za něž platby obdržel. Zaměstnavatel platby zaúčtuje, provede vyúčtování a vyplatí odměnu dle dohody zaměstnanci. Výdělek získaný touto činností zdaňuje zaměstnavatel, zaměstnanec obdrží již zdaněné plnění.

5. Osvobozen od povinnosti proplatit platby za uskutečněné jízdy je pouze ten zaměstnanec, který na dobu určitou, tj. po dobu, co nebude vykonávat taxislužbu, vrátí zaměstnavateli průkaz způsobilosti řidiče a koncesní listinu, v ostatních případech je zaměstnanec povinen vždy a v plné výši proplatit platby za uskutečněné jízdy zaměstnavateli. Zaměstnanec je osvobozen proplatit platby až od okamžiku nahlášení výše uvedené skutečnosti Zaměstnavateli a vrácení průkazu způsobilosti řidiče a koncesní listiny.

6. Pracovní neschopnost oznámí řidič nejpozději následující pracovní den, jinak se na tuto skutečnost nebude brát zřetel.

II. Cena

1. Zákazníkovi bude účtována cena za jízdu po Praze dle nařízení Hlavního města Prahy č. 20/2006 Sb., o maximálních cenách osobní taxislužby, jinak v souladu s příslušnými právními předpisy místa, kde má být taxislužba vykonávána.

2. Vozidlo taxislužby musí být označené venkovním ceníkem se sazbou pro dané místo výkonu taxislužby na straně spolujezdce a uvnitř automobilu musí být kompletní ceník se všemi sazbami, které může zaměstnanec po zákazníkovi požadovat, včetně rozpisu skladby jednotlivé jízdy - sazby.

III. Povinnosti při výkonu taxislužby

1. Zaměstnanec je povinen vykonat taxislužbu dle dohody, za podmínek stanovených v čl. I odst. 3 této směrnice.

2. Zaměstnanec musí být při výkonu zaměstnání vybaven:
- dokladem o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku)
- aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby
- měřicí sestavou taxametru (taxametr)
- knihou taxametru
- záznamem o přepravě z právě probíhajícího dne nebo z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhající den nebyla žádná přeprava poskytnuta
- smlouvami (nebo jejich kopiemi) na všechny přepravy poskytované v právě probíhajícím dni na základě těchto předem uzavřených písemných smluv
- průkazem řidiče taxislužby
- platnou pracovní smlouvou či dohodou
- dokladem o lékařské způsobilosti řidiče
- vybavením vozu pro taxislužbu
- lékárničkou, bezpečnostní vestou
- venkovním ceníkem, vnitřním ceníkem,
- světelným označením automobilu TAXI

3. V případě porušení a nesplnění povinností uvedených v předchozím odstavci je zaměstnavatel oprávněn podmínečně vypovědět smlouvu, a to až do doby zjednání nápravy.

4. Zaměstnanec je povinen nejpozději do tří dnů informovat zaměstnavatele o všech
skutečnostech, které by se ho týkaly, o provedených cenových kontrolách nebo kontrolách kontrolních orgánu a informovat zaměstnavatele o jejich výsledcích a být nápomocen k jejich řešení.

5. Zaměstnanec je povinen 1x měsíčně vyhotovit měsíční uzávěrku ve dvou vyhotoveních.

6. Zaměstnanec je povinen dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění, vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pouze v případě, že o jeho vydání cestující požádá, a vytisknout stvrzenku 1x pro zákazníka a 1x pro archivaci. Stvrzenky je zaměstnanec povinen mít po následující den fyzicky ve voze a 1x měsíčně je musí předat zaměstnavateli.

7. Měsíční uzávěrka z běžného měsíce musí obsahovat tyto údaje:
a. obchodní firmu, popřípadě název, pokud je provozovatelem taxislužby právnická osoba nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, pokud je provozovatelem taxislužby fyzická osoba,
b. identifikační číslo provozovatele taxislužby, pokud bylo přiděleno,
c. státní poznávací značku vozidla taxislužby,
d. evidenční číslo vozidla taxislužby,
e. výrobní číslo paměťové jednotky,
f. výrobní číslo taxametru,
g. jméno, příjmení a rok narození řidiče
h. označení měsíce a roku, z něhož se uzávěrka pořizuje,
i. podpis provozovatele taxislužby,
j. součet ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,
k. součet placených ujetých kilometrů při výkonu taxislužby od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,
l. celkovou tržbu jízdného od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jejího rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,
m. součet kilometrů ujetých v soukromém provozu od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci,
n. celkový počet placených jízd od poslední provedené měsíční uzávěrky, včetně jeho rozpisu podle jednotlivých dnů v měsíci.

IV. Doba jízd a přestávek

1. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období dvou po sobě následujících kalendářních týdnů.

2. Doby řízení stanovené v odstavci 1 mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Důvody prodloužení stanovené doby řízení řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.

3. Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Dopravce zajistí, aby během bezpečnostní přestávky, která je určená výhradně k odpočinku řidiče, řidič nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny.

V. Označení vozidla taxislužby

1. Vozidlo taxislužby při výkonu taxislužby, kterým se rozumí nabízení nebo vykonávání přepravních služeb, musí být vybaveno střešní svítilnou žluté barvy nápisem "TAXI" provedeným v černém písmu na její přední i zadní straně anebo písmeny tvořenými výřezem v černé masce střešní svítilny, a aby byla uchycena ke střeše nebo k nosnému prvku na střeše vozidla a umístěna kolmo k podélné ose vozidla.

2. Zaměstnanec zajistí, aby vozidlo taxislužby v době, kdy neprovozuje taxislužbu, mělo odstraněno z vozidla veškeré označení povinné pro vozidlo taxislužby, střešní svítilnu musí být zcela sejmuta, nelze ji pouze zakrýt.

3. Vozidlo taxislužby musí být označeno obchodní firmou, popřípadě názvem, je-li provozovatelem taxislužby právnická osoba, nebo obchodní firmou, popřípadě jménem a příjmením, případně odlišujícím dodatkem, je-li provozovatelem taxislužby fyzická osoba tak, aby se s ním zákazník mohl bez obtíží seznámit před jednáním o přepravě.

VI. Vybavení vozidla taxislužby

1. Vozidlo taxislužby musí být při provozování taxislužby vybaveno v souladu s čl. III odst. 2 této směrnice a dále:
a. taxametrem schváleného typu, ověřeným kalibračním ústavem, splňujícím technické požadavky na měřidla; celý zobrazovač taxametru musí být volně viditelný z místa spolujezdce na předním sedadle a ze zadních sedadel vozidla,
b. uživatelskou a evidenční knihou taxametru dodanou výrobcem taxametru, s očíslovanými listy, obsahujícími státní poznávací značku vozidla, tovární značku a obchodní označení vozidla, typ taxametru, jeho výrobní číslo a výrobní číslo paměťové jednotky, všechny záznamy o vstupech do taxametru, o stavech nastavených sazeb, o ověření taxametru, o stavech odečtu registru taxametru subjektem vyrábějícím, opravujícím nebo provádějícím montáž taxametrů registrovaným podle zvláštního zákona, a stavech odečtu registru taxametru při úředním ověření,
c. dokladem o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby,
d. průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby čelně vystaveným takovým způsobem, aby ho cestující viděli a přečetli,
e. originál nebo úředně ověřenou kopii platného osvědčení obce o úspěšném vykonání zkoušky podle § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokud obec využila oprávnění podle tohoto ustanovení zákona, je-li na území takové obce, která v obecně závazné vyhlášce obce stanovila zkoušku, jako podmínku provozování taxislužby na území obce, přepravní služba nabízena.

2. Zaměstnanec je povinen používat taxametr v souladu se zvláštním právním předpisem. V době, kdy je vozidlo užito k provozování taxislužby, zaměstnanec zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy je zaměstnanec povinen přepnout taxametr do provozní polohy „OBSAZENO“ a ihned po ukončení přepravy přepnout taxametr z provozní polohy „OBSAZENO“ do provozní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného, pokud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy „VOLNÝ“. V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní pozici „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

3. Výše úhrady za poskytnutou přepravní službu se stanoví výhradně z údajů odečtených po ukončení jízdy ze zobrazovače taxametru na základě sjednané ceny za přepravu.

4. Doklad o výši jízdného musí obsahovat tyto údaje:
a. výchozí a cílové místo přepravy, podpis řidiče.
b. Doklad o výši jízdného musí obsahovat (nastaveno servisním střediskem)
- číslo dokladu,
- obchodní firmu, jméno a příjmení, případně odlišující dodatek u fyzické osoby,
- identifikační číslo provozovatele taxislužby,
- státní poznávací značku vozidla taxislužby,
- evidenční číslo vozidla taxislužby,
- výrobní číslo taxametru a paměťové jednotky,
- datum jízdy,
- výchozí a cílové místo přepravy,
- čas odjezdu a příjezdu,
- číslo použité sazby včetně všech dílčích položek, z nichž je výsledná sazba složena,
- počet ujetých km,
- cenu za poskytnuté služby,
- jméno a příjmení řidiče,
- podpis řidiče.

5. Zaměstnanec musí ihned po ukončení jízdy vytisknout zákazníkovi, který o to požádá, stvrzenku, kam ručně doplní údaje o trase jízdy, tím se rozumí místo naložení zákazníka a jeho cílovou adresu. Stvrzenka musí být vlastnoručně podepsaná zaměstnancem.

VII. Označení vozidla taxislužby cenami

1. Vozidlo taxislužby musí být zvenku označeno ceníkem s úplným přehledem všech aktuálně nabízených cen (sazeb za nástup, vzdálenost a čas), včetně určujících podmínek jejich použití, ceník musí být umístněn a proveden tak, aby se cestující mohl seznámit s cenou před jednáním o koupi služby. Zaměstnanec nesmí provozovat taxislužbu jiným vozidlem, než vozidlem, které je zaměstnavatelem řádně zaevidováno na odboru dopravy, a pro které bylo vyhotovené evidenční číslo k danému vozidlu.

VIII. Pokuty a správní řízení

1. Zaměstnanec je povinen seznámit se s Právním řádem ČR, zejména pak s předpisy vztahujícími se na výkon taxislužby. Zaměstnanec je povinen chovat se při výkonu zaměstnání řádně, slušně, nepodvádět a dodržovat veškeré právní předpisy, které se na výkon povolání taxislužby vztahují či s ním souvisejí.

2. Obdrží-li zaměstnavatel jakékoli oznámení o pokutě uložené zaměstnanci či o zahájení správního řízení vedeném proti zaměstnanci na základě porušení jakékoli právní normy při výkonu zaměstnání (dále jen „pokuta“), informuje příslušného zaměstnance o této skutečnosti neprodleně. Zaměstnanec je povinen dostavit se na adresu provozovny zaměstnavatele a uhradit tuto pokutu bezodkladně, nejpozději následující pracovní den.

3. Neuhradí-li zaměstnanec pokutu nejpozději do tří dnů od jejího oznámení zaměstnavatelem, zaměstnavatel oznámí příslušnému úřadu totožnost řidiče, který přestupek spáchal, a ve správním řízení bude pokračováno již s příslušným řidičem.

4. Obdrží-li zaměstnavatel na jednoho zaměstnance tři a více pokut v průběhu jednoho měsíce, bude tento upozorněn na hrubé porušení pracovní smlouvy s tím, že pokud zaměstnavatel obdrží více jak jednu pokutu zaviněnou jeho osobou v následujících třech po sobě jdoucích kalendářních měsících, bude s tímto zaměstnancem okamžitě rozvázán pracovní poměr. Povinnost uhradit pokutu zaměstnancem tím není dotčena a nadále trvá.

5. Neuhrazení tří a více pokut je považováno za hrubé porušení pracovní smlouvy a s takovýmto zaměstnancem bude okamžitě rozvázán pracovní poměr.

IX. Ostatní ustanovení

1. Zaměstnanci se mohou na zaměstnavatele obracet osobně na adrese provozovny zaměstnavatele: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8 – Karlín v otevírací době:
Po – Út: 9:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 14:00

Každý 10. a 11. den kalendářního měsíce platí prodloužená otevírací doba 8:00 – 20:00. Spadá-li některý z těchto dnů, popř. oba, na sobotu, neděli či den pracovního volna, platí prodloužená pracovní doba nejbližší následující pracovní den.

2. Zaměstnanci se mohou obracet na zaměstnavatele také prostřednictvím následujících kontaktů:
+420 607 402 222
+420 777 829 138

taxipanthersro@seznam.cz
info@taxi-panther.cz

3. Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat pro své zaměstnance různorodé benefity. O možnosti jejich využití budou zaměstnanci informováni sekretariátem zaměstnavatele a vyvěšením na informační desce umístěné v provozovně zaměstnavatele.

4. Po rozvázání pracovního poměru navrátí zaměstnanec zaměstnavateli paměťový modul z taxametru a koncesní listinu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato organizační směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 10. dubna 2014.

2. Porušení pravidel stanovených touto směrnicí je bráno jako porušení povinností zvlášť hrubým způsobem.